Nyheter

Vi söker sommarjobbare!

Snart är det sommar igen och Lidköping energi söker ca 10 stycken semestervikarier.

Vi söker dig som vill arbeta hos oss i sommar med drift, bränsleberedning eller industristäd. Utifrån dina tidigare kunskaper matchas din ansökan mot de olika arbetsuppgifterna. Du som semestervikarie hos oss i sommar får möjlighet att testa på ett yrke, knyta viktiga kontakter för framtiden men framförallt göra skillnad för oss på Lidköping Energi.

Läs mer om tjänsten och sök sommarjobb här: Semestervikarie Lidköping Energi

 

Forskningsprojekt för att binda koldioxid

Lidköping Energi deltar i forskningsprojekt för att binda koldioxid

 

Varje år deponeras stora mängder restprodukter i form av slagg och aska från fjärrvärmeverk. Men restprodukterna, som innehåller alkalimetaller, skulle i stället kunna användas till att fånga upp koldioxid och skapa nya värdekedjor. Genom ett projekt som vi driver tillsammans med  RISE ser vi att det i stället är möjligt att använda askan för att fånga in koldioxid och samtidigt få fram ett material som kan säljas eller användas på olika sätt.

Cementindustrin har en betydande påverkan på klimatet, och dess 8% av de globala växthusgasutsläppen har varit en påminnelse om behovet av förändring. Cement, även om det endast utgör 10-15% av betongens totala vikt, står för över 90% av betongens klimatpåverkan.

För att möta Sveriges ambitiösa mål om nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och senare uppnå negativa utsläpp, har betong- och cementindustrin liksom fjärrvärmebranschen fastställt målet att vara klimatneutrala år 2045. Genom koldioxidavskiljning, utnyttjande och lagring (CCUS) som en åtgärd har branscherna sikte på att minska eller eliminera utsläppen av växthusgaser.

RISE, som är ett oberoende statligt forskningsinstitut, leder för närvarande arbetet med att utveckla CCUS-teknik för att minska betongens klimatpåverkan. Denna teknik bygger på karbonatisering av industriella rester som metallurgisk slagg. Enkelt uttryckt, fångar processen upp koldioxid från rökgaser och binder den till restprodukter som slagg och aska. Produkterna som uppstår används sedan som alternativa bindemedel i betongen, vilket minskar beroendet av cement.

Karbonatisering är en naturlig process där koldioxid reagerar med kalcium och magnesium. Denna metod kan tillämpas på olika material, och i detta fall utnyttjas restprodukter med höga halter av kalcium och magnesium. RISE samarbetar med Lidköping Energi i detta projekt och använder askan från förbränningen av avfall. Inte bara minskar detta betongens miljöpåverkan, utan det leder också till ökad resurseffektivitet i samhället.

Lidköping Energi tar aktivt steg mot en hållbarare framtid genom att inte bara undvika deponi av sina restprodukter utan också genom att utforska möjligheten att använda dem för att fånga in koldioxid. Detta är ett exempel på hur innovativa samarbeten och tekniker kan vara nyckeln till att nå klimatmålen.

Fortsatt medlemskap i Prisdialogen 2024

Grafisk bild på Prisdialog med pratrutor.

Lidköping Energi har beviljats förlängt medlemskap i Prisdialogen och har varit med sedan 2018.  Det kan konstateras att händelserna i omvärlden har fått stora konsekvenser, bl.a. är den allmänna inflationen hög, bränsleprisuppgångarna ännu högre och marknaderna turbulenta. Det är därför än viktigare än tidigare att samrådsprocessen byggs kring god dialog, transparens och en tydlig kommunikation. Prisdialogens funktion är viktigare nu än någonsin.

Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme för de medlemmar som hittills beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2024 är 9,3 procent. För följande två år prognostiserar medlemmarna i genomsnitt en årlig höjning runt 5 procent. Spridningen mellan medlemmarnas prisökning för 2024 är stor, mellan 0-22 procent.

Lidköping Energi höjer taxan med 12% nästa år men har under flera år endast haft mindre justeringar.

2024+12% samtliga prisgrupper
2023+4 % samtliga prisgrupper
2022+1% prisgrupp 4&5
2021-
2020+1% prisgrupp 4&5
2019-
2018-

prisgrupp 1: villor, prisgrupp 2: kommersiella fastigheter 0-10 kW, prisgrupp 3:kommersiella 11-41 kW, prisgrupp 4: 42-163 kW, prisgrupp 5: <163 kW

För att få vara medlem i Prisdialogen ska fjärrvärmebolaget ha en s.k. Prisändringsmodell samt att samråden med kundrepresentanter protokollförs. Dokumenten ska därefter granskas och Prisdialogens styrelse ska godkänna att processen har följts för dialog med kunder om prisändringar.

Här kan ni ta del av vår Prisändringsmodell och protokoll från samråd med kundrepresentanter.

Prisändringsmodell 2024

Samrådsprotokoll

Fjärrvärmepriser i Lidköping 2024

Bild på byggnad samt gamla vattentornet i Lidköping.

I dagarna har vi brevledes informerat våra kunder om nya  fjärrvärmepriser för 2024 . Inför justeringen har dialog förts med kundrepresentanter genom Prisdialogen.

Vi jobbar ständigt med att effektivisera verksamheten för att kunna hålla ett stabilt pris till våra kunder men på grund av omvärldsförändringar har kostnaden för att producera fjärrvärme ökat kraftigt. Därför kommer fjärrvärmepriset och justeras med 12% nästkommande år. Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. Nedan följer en sammanställning av de faktorer som främst drar upp fjärrvärmepriset.

Minskade flöden av avfall

I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagnings avgifterna och det innebär lägre intäkter.

Höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter förs vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Elpriset

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta i sin tur påverkar fjärrvärmepriset då elintäkterna täcker en del av kostnadsökningarna.

 

Priser 2024 Företag Priser 2024 Privat

 

Du har enligt Fjärrvärme- lagen (2008:263) rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

 

Nya Mina sidor

Nu kan du ha bättre koll på din fjärrvärmeförbrukning.

Vi har gjort förbättringar på Mina sidor. Nu visas normalårskorrigerade värden.  Normalårskorrigering, även kallat vädernormalisering, innebär att konsumtionsvärden räknas om för att ta hänsyn till förändringar i temperatur och utomhusklimat. En sådan omräkning gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna.

Du kan även följa förbrukningen per dag och logga in med BankID. Gå in och titta och kontakta oss om du vill prata fjärrvärme.

 

Prisdialogen 2023

Katja och Claes-Bore i stadträdgården

Skakig energimarknad - viktigt med dialog om fjärrvärmepriset

 

Lidköping Energi för just nu dialog med kundrepresentanter inför prisjusteringen 2024. Första samrådet hölls i juni och där deltog Riksbyggen, Fastighetsägarna, AB Bostäder, Lidköpings kommun och Västfastigheter. Ett avslutande möte kommer att hållas i september.

Det nya priset som bolagets styrelse kommer att besluta om under hösten börjar sedan gälla fr.o.m. den 1 januari 2024 och alla våra kunder kommer informeras senast två månader innan. Redan nu vill vi informera om våra utmaningar på en skakig energimarknad.

 

Anläggningar som tar emot avfall för förbränning ser minskade flöden, vad beror det på? Vad får det för konsekvenser för fjärrvärmen?

Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Samtidigt har efterfrågan på returträ och övriga avfall ökat i flera importländer. Marknaderna för bioenergi och avfall påverkar varandra. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagningsavgifterna och det innebär lägre intäkter.

Hur påverkas fjärrvärmen av höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp?

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas i Sverige negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter bör inte belasta fjärrvärmekunderna utan i första hand föras vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Hur påverkar elpriset ?

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta kan i sin tur påverka fjärrvärmepriset då elintäkterna är tänkta att täcka en del av kostnadsökningarna.

Hur kommer fjärrvärmepriset se ut framöver?

Ambitionen är en långsiktig och förutsägbar prisutveckling och enligt bolaget prisändringsmodell ska fjärrvärmepriset vara kostnadsbaserat samt att hänsyn ska tas till konkurrensen på värmemarknaden. Bolaget har i dag inget utdelningskrav till ägarna men en årlig avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga soliditetsmålet på 15%.

Bränslet bidrar till en stor del av kostnaden för fjärrvärmeproduktionen. Men vilka prisförändringar det blir för fjärrvärmen skiljer sig åt från nät till nät eftersom alla har sina egna förutsättningar att utgå ifrån. Man har olika energikällor, olika avtal, olika investeringsbehov och även olika prismodeller. Så det är svårt att rakt av säga hur priserna kommer att förändras till 2024. Men sannolikt ser vi högre höjningar än vanligt på grund av det omvärldsläge som råder.

Vill ni veta mer om Prisdialogen?  - Hör av er till oss.

Läs mer om Prisdialogen

Nya Allmänna avtalsvillkor träder i kraft 1:a september 2023

Allmänna avtalsvillkor

Den första september börjar reviderade Allmänna avtalsvillkor att gälla. De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med parterna inom Värmemarknadskommittén och villkoren för konsumenter (villaägare) är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Ta del av villkoren här:

Avtalsvillkor Konsument Avtalsvillkor Näringsidkare

 

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

Enskild Konsument (villaägare)

Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)

En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Näringsidkare

Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).

Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

 

 

 

Majfakturan

Tyvärr har ett fel uppstått i faktureringssystemet och några kunder har fått två likadana fakturor. Bortse från dubbletten, vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

 

 

 

Sommartider hej hej

I juni, juli, augusti har kundtjänst ändrade telefontider, måndag-torsdag 9.00-15.00 och fredag 9.00-12.00. Vecka 29-31 har vi semesterstängt.

 

 

 

Prisdialogen – Ökad insyn och förståelse

Katja och Claes-Bore i stadträdgården

Prisdialogen – ökad insyn och förståelse

 

- Det är unikt med den insyn vi har i Lidköping Energi. Jag menar hur många branscher är öppna med sin prissättning, och där vi som kund har möjlighet att påverka prisförändringar? säger Claes-Bore Niklasson från Riksbyggen när vi träffar honom.

 

Claes-Bore Niklasson arbetar sedan drygt åtta år som teknisk förvaltare och kundansvarig på Riksbyggen i Lidköping. För honom är det en självklarhet att delta i Prisdialogen två gånger om året. Det ger honom, och de bostadsrättsföreningar han företräder, ett värdefullt underlag i budgetarbetet då uppvärmningen är den enskilt största kostnaden för en bostadsrättsförening. Vid årets avslutande dialogmöte presenterades prisförändringen för 2022 samt en prognos för de två efterföljande åren.

- Dialogen skapar förståelse åt båda håll, vi får en förståelse för Lidköping Energis verksamhet och kostnader samtidigt som de får en förståelse för de utmaningar som vi kunder står inför menar Claes-Bore.
Vid årets inledande dialogmöte framkom önskemål från kundrepresentanterna att eventuella prisjusteringar ska göras på det rörliga energipriset och inte på effektpriset eller den fasta årsavgiften.

- Vi vill att prissättningen på fjärrvärme ska skapa incitament för bostadsrättsföreningarna att göra energi- och miljöbesparingar, säger Claes-Bore.

Önskemålet framfördes sedan till Lidköping Energis styrelse som beslutade att nästkommande års prisjustering enbart kommer göras på energipriset. Ett bevis på att Prisdialogen har fungerat.

 

Värdefulla insikter

 

Kaja Nylén, Värmenätschef, ansvarar för genomförandet av Prisdialogen på Lidköping Energi. Hon ser en stor nytta med Prisdialogen.

- Vi vill vara transparanta med våra kostnader och visa de utmaningar som vi i fjärrvärmebranschen står inför. Samtidigt får vi värdefulla insikter från våra kunder och deras framtida förväntade behov av energi, konstaterar hon.

Allt fler fastigheter har idag någon form av smart styrning för att optimera energianvändningen, så även Riksbyggen.

- Vi arbetar aktivt med att använda energin på rätt sätt, förutom att det ofta ger ekonomiska vinster, skapar en jämn inomhustemperatur bättre boendekomfort, säger Claes-Bore.

För Lidköping Energis del innebär ett jämnare effektuttag att risken för att behöva elda dyrare bränslen under riktigt kalla dagar minskar. Att minska effekttopparna är därför en klimatvinst och ekonomisk vinst som gynnar båda parter.

 

Klimatdialogen – ett tillägg till Prisdialogen

 

Genom tillägget Klimatdialogen kan fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen utöka dialogen med kunder och andra aktörer för att diskutera lokala klimat- och miljöfrågor. Något som både Claes-Bore och Katja ställer sig positiva till, då det idag saknas ett naturligt forum för dessa frågor.

- Vi behöver tänka globalt och agera lokalt. Att förbränna restavfall är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på energi. Jag gillar det cirkulära tänket, säger Claes-Bore.

Han berättar att miljöengagemanget varierar mellan föreningarna, men att miljöinvesteringar ofta skapar ringar på vattnet. Investerar en förening på solceller kommer ofta frågor om solcellsinvestering från en annan förening. I föreningarna görs både små och stora förändringar för att minska sitt klimatavtryck. Så visst finns det engagemang och en vilja att göra rätt.

- Sen behöver inte miljötänket gå till överdrift, men alla kan göra något. Jag försöker styra upp tonåringarna hemma att sortera rätt, jag kör laddhybrid och försöker göra smarta val. En gång tog jag med mig egna sugrör i metall på en resa till Malmö. Men det var nog mer för att jag inte gillar pappsugrören som gäller nu, skrattar Claes-Bore.

 

Läs mer om Prisdialogen