Nyheter

Produktionslyftet lyfter Lidköping Energi

För 18 månader sedan påbörjade Lidköping Energi en förbättringsresa tillsammans med Produktionslyftet och nu har vår leankoordinator Johan Ekblad vunnit pris - Årets Produktionstekniker!

MOTIVERING ÅRETS PRODUKTIONSTEKNIKER:
Med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator har Johan utvecklat och implementerat företagets produktionssystem och givit det en unik utformning där alla kan bidra. Han visar på ett nytt, innovativt sätt hur mjuka frågor kan kombineras med hårda tekniska lösningar och lyckas på det sättet engagera medarbetare i hela företaget. 

https://idcab.se/nyheter/stort-grattis-arets-produktionstekniker/

Produktionslyftet får stöd från flera viktiga aktörer inom svensk industri och näringsliv. Bakom programmet står IF Metall, Teknikföretagen, Vinnova, Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) och RISE (Research Institutes of Sweden).

Målsättningen är att öka företagens konkurrenskraft, förbättra produktiviteten och effektiviteten samt stärka företagens förmåga att anpassa sig till förändringar och innovationer. Programmet använder en rad metoder och verktyg, inklusive implementering av Lean-principer för att minska slöseri, förbättra flödet och öka värdeskapandet.

Vi ser framåt mot vår fortsatta resa, där vi möjliggör samhällsomställningen genom att kunna leverera kostnadseffektiv och klimatsmart energi till våra kunder.

 

Nytt Klimatbokslut

Två barn pockar skräp

Klimatbokslut för 2023

Vi har tagit fram Klimatbokslut sedan 2018 i samarbete med, Profu, ett oberoende konsult- och forskningsföretag . Klimatbokslutet hjälper till att identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats över tid och var framtida åtgärder bör vidtas för att ytterligare minska klimatpåverkan. Bokslutet ger en omfattande bild av Lidköping energis klimatpåverkan, inte bara genom att presentera företagets egna utsläpp, utan också genom att belysa hur företaget bidrar till att undvika ytterligare utsläpp i samhället.

Läs hela klimatbokslutet här: Klimatbokslut 2023

 

Vi söker sommarjobbare!

Snart är det sommar igen och Lidköping energi söker ca 10 stycken semestervikarier.

Vi söker dig som vill arbeta hos oss i sommar med drift, bränsleberedning eller industristäd. Utifrån dina tidigare kunskaper matchas din ansökan mot de olika arbetsuppgifterna. Du som semestervikarie hos oss i sommar får möjlighet att testa på ett yrke, knyta viktiga kontakter för framtiden men framförallt göra skillnad för oss på Lidköping Energi.

Läs mer om tjänsten och sök sommarjobb här: Semestervikarie Lidköping Energi

 

Forskningsprojekt för att binda koldioxid

Lidköping Energi deltar i forskningsprojekt för att binda koldioxid

 

Varje år deponeras stora mängder restprodukter i form av slagg och aska från fjärrvärmeverk. Men restprodukterna, som innehåller alkalimetaller, skulle i stället kunna användas till att fånga upp koldioxid och skapa nya värdekedjor. Genom ett projekt som vi driver tillsammans med  RISE ser vi att det i stället är möjligt att använda askan för att fånga in koldioxid och samtidigt få fram ett material som kan säljas eller användas på olika sätt.

Cementindustrin har en betydande påverkan på klimatet, och dess 8% av de globala växthusgasutsläppen har varit en påminnelse om behovet av förändring. Cement, även om det endast utgör 10-15% av betongens totala vikt, står för över 90% av betongens klimatpåverkan.

För att möta Sveriges ambitiösa mål om nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och senare uppnå negativa utsläpp, har betong- och cementindustrin liksom fjärrvärmebranschen fastställt målet att vara klimatneutrala år 2045. Genom koldioxidavskiljning, utnyttjande och lagring (CCUS) som en åtgärd har branscherna sikte på att minska eller eliminera utsläppen av växthusgaser.

RISE, som är ett oberoende statligt forskningsinstitut, leder för närvarande arbetet med att utveckla CCUS-teknik för att minska betongens klimatpåverkan. Denna teknik bygger på karbonatisering av industriella rester som metallurgisk slagg. Enkelt uttryckt, fångar processen upp koldioxid från rökgaser och binder den till restprodukter som slagg och aska. Produkterna som uppstår används sedan som alternativa bindemedel i betongen, vilket minskar beroendet av cement.

Karbonatisering är en naturlig process där koldioxid reagerar med kalcium och magnesium. Denna metod kan tillämpas på olika material, och i detta fall utnyttjas restprodukter med höga halter av kalcium och magnesium. RISE samarbetar med Lidköping Energi i detta projekt och använder askan från förbränningen av avfall. Inte bara minskar detta betongens miljöpåverkan, utan det leder också till ökad resurseffektivitet i samhället.

Lidköping Energi tar aktivt steg mot en hållbarare framtid genom att inte bara undvika deponi av sina restprodukter utan också genom att utforska möjligheten att använda dem för att fånga in koldioxid. Detta är ett exempel på hur innovativa samarbeten och tekniker kan vara nyckeln till att nå klimatmålen.

Fortsatt medlemskap i Prisdialogen 2024

Grafisk bild på Prisdialog med pratrutor.

Lidköping Energi har beviljats förlängt medlemskap i Prisdialogen och har varit med sedan 2018.  Det kan konstateras att händelserna i omvärlden har fått stora konsekvenser, bl.a. är den allmänna inflationen hög, bränsleprisuppgångarna ännu högre och marknaderna turbulenta. Det är därför än viktigare än tidigare att samrådsprocessen byggs kring god dialog, transparens och en tydlig kommunikation. Prisdialogens funktion är viktigare nu än någonsin.

Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme för de medlemmar som hittills beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2024 är 9,3 procent. För följande två år prognostiserar medlemmarna i genomsnitt en årlig höjning runt 5 procent. Spridningen mellan medlemmarnas prisökning för 2024 är stor, mellan 0-22 procent.

Lidköping Energi höjer taxan med 12% nästa år men har under flera år endast haft mindre justeringar.

2024+12% samtliga prisgrupper
2023+4 % samtliga prisgrupper
2022+1% prisgrupp 4&5
2021-
2020+1% prisgrupp 4&5
2019-
2018-

prisgrupp 1: villor, prisgrupp 2: kommersiella fastigheter 0-10 kW, prisgrupp 3:kommersiella 11-41 kW, prisgrupp 4: 42-163 kW, prisgrupp 5: <163 kW

För att få vara medlem i Prisdialogen ska fjärrvärmebolaget ha en s.k. Prisändringsmodell samt att samråden med kundrepresentanter protokollförs. Dokumenten ska därefter granskas och Prisdialogens styrelse ska godkänna att processen har följts för dialog med kunder om prisändringar.

Här kan ni ta del av vår Prisändringsmodell och protokoll från samråd med kundrepresentanter.

Prisändringsmodell 2024

Samrådsprotokoll

Fjärrvärmepriser i Lidköping 2024

Bild på byggnad samt gamla vattentornet i Lidköping.

I dagarna har vi brevledes informerat våra kunder om nya  fjärrvärmepriser för 2024 . Inför justeringen har dialog förts med kundrepresentanter genom Prisdialogen.

Vi jobbar ständigt med att effektivisera verksamheten för att kunna hålla ett stabilt pris till våra kunder men på grund av omvärldsförändringar har kostnaden för att producera fjärrvärme ökat kraftigt. Därför kommer fjärrvärmepriset och justeras med 12% nästkommande år. Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. Nedan följer en sammanställning av de faktorer som främst drar upp fjärrvärmepriset.

Minskade flöden av avfall

I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagnings avgifterna och det innebär lägre intäkter.

Höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter förs vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Elpriset

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta i sin tur påverkar fjärrvärmepriset då elintäkterna täcker en del av kostnadsökningarna.

 

Priser 2024 Företag Priser 2024 Privat

 

Du har enligt Fjärrvärme- lagen (2008:263) rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

 

Nya Mina sidor

Nu kan du ha bättre koll på din fjärrvärmeförbrukning.

Vi har gjort förbättringar på Mina sidor. Nu visas normalårskorrigerade värden.  Normalårskorrigering, även kallat vädernormalisering, innebär att konsumtionsvärden räknas om för att ta hänsyn till förändringar i temperatur och utomhusklimat. En sådan omräkning gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna.

Du kan även följa förbrukningen per dag och logga in med BankID. Gå in och titta och kontakta oss om du vill prata fjärrvärme.

 

Prisdialogen 2023

Katja och Claes-Bore i stadträdgården

Skakig energimarknad - viktigt med dialog om fjärrvärmepriset

 

Lidköping Energi för just nu dialog med kundrepresentanter inför prisjusteringen 2024. Första samrådet hölls i juni och där deltog Riksbyggen, Fastighetsägarna, AB Bostäder, Lidköpings kommun och Västfastigheter. Ett avslutande möte kommer att hållas i september.

Det nya priset som bolagets styrelse kommer att besluta om under hösten börjar sedan gälla fr.o.m. den 1 januari 2024 och alla våra kunder kommer informeras senast två månader innan. Redan nu vill vi informera om våra utmaningar på en skakig energimarknad.

 

Anläggningar som tar emot avfall för förbränning ser minskade flöden, vad beror det på? Vad får det för konsekvenser för fjärrvärmen?

Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Samtidigt har efterfrågan på returträ och övriga avfall ökat i flera importländer. Marknaderna för bioenergi och avfall påverkar varandra. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagningsavgifterna och det innebär lägre intäkter.

Hur påverkas fjärrvärmen av höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp?

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas i Sverige negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter bör inte belasta fjärrvärmekunderna utan i första hand föras vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Hur påverkar elpriset ?

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta kan i sin tur påverka fjärrvärmepriset då elintäkterna är tänkta att täcka en del av kostnadsökningarna.

Hur kommer fjärrvärmepriset se ut framöver?

Ambitionen är en långsiktig och förutsägbar prisutveckling och enligt bolaget prisändringsmodell ska fjärrvärmepriset vara kostnadsbaserat samt att hänsyn ska tas till konkurrensen på värmemarknaden. Bolaget har i dag inget utdelningskrav till ägarna men en årlig avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga soliditetsmålet på 15%.

Bränslet bidrar till en stor del av kostnaden för fjärrvärmeproduktionen. Men vilka prisförändringar det blir för fjärrvärmen skiljer sig åt från nät till nät eftersom alla har sina egna förutsättningar att utgå ifrån. Man har olika energikällor, olika avtal, olika investeringsbehov och även olika prismodeller. Så det är svårt att rakt av säga hur priserna kommer att förändras till 2024. Men sannolikt ser vi högre höjningar än vanligt på grund av det omvärldsläge som råder.

Vill ni veta mer om Prisdialogen?  - Hör av er till oss.

Läs mer om Prisdialogen

Nya Allmänna avtalsvillkor träder i kraft 1:a september 2023

Allmänna avtalsvillkor

Den första september börjar reviderade Allmänna avtalsvillkor att gälla. De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med parterna inom Värmemarknadskommittén och villkoren för konsumenter (villaägare) är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Ta del av villkoren här:

Avtalsvillkor Konsument Avtalsvillkor Näringsidkare

 

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

Enskild Konsument (villaägare)

Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)

En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Näringsidkare

Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).

Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

 

 

 

Majfakturan

Tyvärr har ett fel uppstått i faktureringssystemet och några kunder har fått två likadana fakturor. Bortse från dubbletten, vi ber om ursäkt för eventuella besvär.