Nyheter

Fortsatt medlemskap i Prisdialogen 2024

Grafisk bild på Prisdialog med pratrutor.

Lidköping Energi har beviljats förlängt medlemskap i Prisdialogen och har varit med sedan 2018.  Det kan konstateras att händelserna i omvärlden har fått stora konsekvenser, bl.a. är den allmänna inflationen hög, bränsleprisuppgångarna ännu högre och marknaderna turbulenta. Det är därför än viktigare än tidigare att samrådsprocessen byggs kring god dialog, transparens och en tydlig kommunikation. Prisdialogens funktion är viktigare nu än någonsin.

Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme för de medlemmar som hittills beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2024 är 9,3 procent. För följande två år prognostiserar medlemmarna i genomsnitt en årlig höjning runt 5 procent. Spridningen mellan medlemmarnas prisökning för 2024 är stor, mellan 0-22 procent.

Lidköping Energi höjer taxan med 12% nästa år men har under flera år endast haft mindre justeringar.

2024+12% samtliga prisgrupper
2023+4 % samtliga prisgrupper
2022+1% prisgrupp 4&5
2021-
2020+1% prisgrupp 4&5
2019-
2018-

prisgrupp 1: villor, prisgrupp 2: kommersiella fastigheter 0-10 kW, prisgrupp 3:kommersiella 11-41 kW, prisgrupp 4: 42-163 kW, prisgrupp 5: <163 kW

För att få vara medlem i Prisdialogen ska fjärrvärmebolaget ha en s.k. Prisändringsmodell samt att samråden med kundrepresentanter protokollförs. Dokumenten ska därefter granskas och Prisdialogens styrelse ska godkänna att processen har följts för dialog med kunder om prisändringar.

Här kan ni ta del av vår Prisändringsmodell och protokoll från samråd med kundrepresentanter.

Prisändringsmodell 2024

Samrådsprotokoll

Fjärrvärmepriser i Lidköping 2024

Bild på byggnad samt gamla vattentornet i Lidköping.

I dagarna har vi brevledes informerat våra kunder om nya  fjärrvärmepriser för 2024 . Inför justeringen har dialog förts med kundrepresentanter genom Prisdialogen.

Vi jobbar ständigt med att effektivisera verksamheten för att kunna hålla ett stabilt pris till våra kunder men på grund av omvärldsförändringar har kostnaden för att producera fjärrvärme ökat kraftigt. Därför kommer fjärrvärmepriset och justeras med 12% nästkommande år. Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. Nedan följer en sammanställning av de faktorer som främst drar upp fjärrvärmepriset.

Minskade flöden av avfall

I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagnings avgifterna och det innebär lägre intäkter.

Höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter förs vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Elpriset

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta i sin tur påverkar fjärrvärmepriset då elintäkterna täcker en del av kostnadsökningarna.

 

Priser 2024 Företag Priser 2024 Privat

 

Du har enligt Fjärrvärme- lagen (2008:263) rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

 

Nya Mina sidor

Nu kan du ha bättre koll på din fjärrvärmeförbrukning.

Vi har gjort förbättringar på Mina sidor. Nu visas normalårskorrigerade värden.  Normalårskorrigering, även kallat vädernormalisering, innebär att konsumtionsvärden räknas om för att ta hänsyn till förändringar i temperatur och utomhusklimat. En sådan omräkning gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna.

Du kan även följa förbrukningen per dag och logga in med BankID. Gå in och titta och kontakta oss om du vill prata fjärrvärme.

 

Prisdialogen 2023

Katja och Claes-Bore i stadträdgården

Skakig energimarknad - viktigt med dialog om fjärrvärmepriset

 

Lidköping Energi för just nu dialog med kundrepresentanter inför prisjusteringen 2024. Första samrådet hölls i juni och där deltog Riksbyggen, Fastighetsägarna, AB Bostäder, Lidköpings kommun och Västfastigheter. Ett avslutande möte kommer att hållas i september.

Det nya priset som bolagets styrelse kommer att besluta om under hösten börjar sedan gälla fr.o.m. den 1 januari 2024 och alla våra kunder kommer informeras senast två månader innan. Redan nu vill vi informera om våra utmaningar på en skakig energimarknad.

 

Anläggningar som tar emot avfall för förbränning ser minskade flöden, vad beror det på? Vad får det för konsekvenser för fjärrvärmen?

Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Samtidigt har efterfrågan på returträ och övriga avfall ökat i flera importländer. Marknaderna för bioenergi och avfall påverkar varandra. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagningsavgifterna och det innebär lägre intäkter.

Hur påverkas fjärrvärmen av höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp?

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas i Sverige negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter bör inte belasta fjärrvärmekunderna utan i första hand föras vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Hur påverkar elpriset ?

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta kan i sin tur påverka fjärrvärmepriset då elintäkterna är tänkta att täcka en del av kostnadsökningarna.

Hur kommer fjärrvärmepriset se ut framöver?

Ambitionen är en långsiktig och förutsägbar prisutveckling och enligt bolaget prisändringsmodell ska fjärrvärmepriset vara kostnadsbaserat samt att hänsyn ska tas till konkurrensen på värmemarknaden. Bolaget har i dag inget utdelningskrav till ägarna men en årlig avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga soliditetsmålet på 15%.

Bränslet bidrar till en stor del av kostnaden för fjärrvärmeproduktionen. Men vilka prisförändringar det blir för fjärrvärmen skiljer sig åt från nät till nät eftersom alla har sina egna förutsättningar att utgå ifrån. Man har olika energikällor, olika avtal, olika investeringsbehov och även olika prismodeller. Så det är svårt att rakt av säga hur priserna kommer att förändras till 2024. Men sannolikt ser vi högre höjningar än vanligt på grund av det omvärldsläge som råder.

Vill ni veta mer om Prisdialogen?  - Hör av er till oss.

Läs mer om Prisdialogen

Nya Allmänna avtalsvillkor träder i kraft 1:a september 2023

Allmänna avtalsvillkor

Den första september börjar reviderade Allmänna avtalsvillkor att gälla. De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med parterna inom Värmemarknadskommittén och villkoren för konsumenter (villaägare) är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Ta del av villkoren här:

Avtalsvillkor Konsument Avtalsvillkor Näringsidkare

 

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

Enskild Konsument (villaägare)

Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)

En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Näringsidkare

Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).

Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

 

 

 

Majfakturan

Tyvärr har ett fel uppstått i faktureringssystemet och några kunder har fått två likadana fakturor. Bortse från dubbletten, vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

 

 

 

Sommartider hej hej

I juni, juli, augusti har kundtjänst ändrade telefontider, måndag-torsdag 9.00-15.00 och fredag 9.00-12.00. Vecka 29-31 har vi semesterstängt.

 

 

 

Prisdialogen – Ökad insyn och förståelse

Katja och Claes-Bore i stadträdgården

Prisdialogen – ökad insyn och förståelse

 

- Det är unikt med den insyn vi har i Lidköping Energi. Jag menar hur många branscher är öppna med sin prissättning, och där vi som kund har möjlighet att påverka prisförändringar? säger Claes-Bore Niklasson från Riksbyggen när vi träffar honom.

 

Claes-Bore Niklasson arbetar sedan drygt åtta år som teknisk förvaltare och kundansvarig på Riksbyggen i Lidköping. För honom är det en självklarhet att delta i Prisdialogen två gånger om året. Det ger honom, och de bostadsrättsföreningar han företräder, ett värdefullt underlag i budgetarbetet då uppvärmningen är den enskilt största kostnaden för en bostadsrättsförening. Vid årets avslutande dialogmöte presenterades prisförändringen för 2022 samt en prognos för de två efterföljande åren.

- Dialogen skapar förståelse åt båda håll, vi får en förståelse för Lidköping Energis verksamhet och kostnader samtidigt som de får en förståelse för de utmaningar som vi kunder står inför menar Claes-Bore.
Vid årets inledande dialogmöte framkom önskemål från kundrepresentanterna att eventuella prisjusteringar ska göras på det rörliga energipriset och inte på effektpriset eller den fasta årsavgiften.

- Vi vill att prissättningen på fjärrvärme ska skapa incitament för bostadsrättsföreningarna att göra energi- och miljöbesparingar, säger Claes-Bore.

Önskemålet framfördes sedan till Lidköping Energis styrelse som beslutade att nästkommande års prisjustering enbart kommer göras på energipriset. Ett bevis på att Prisdialogen har fungerat.

 

Värdefulla insikter

 

Kaja Nylén, Värmenätschef, ansvarar för genomförandet av Prisdialogen på Lidköping Energi. Hon ser en stor nytta med Prisdialogen.

- Vi vill vara transparanta med våra kostnader och visa de utmaningar som vi i fjärrvärmebranschen står inför. Samtidigt får vi värdefulla insikter från våra kunder och deras framtida förväntade behov av energi, konstaterar hon.

Allt fler fastigheter har idag någon form av smart styrning för att optimera energianvändningen, så även Riksbyggen.

- Vi arbetar aktivt med att använda energin på rätt sätt, förutom att det ofta ger ekonomiska vinster, skapar en jämn inomhustemperatur bättre boendekomfort, säger Claes-Bore.

För Lidköping Energis del innebär ett jämnare effektuttag att risken för att behöva elda dyrare bränslen under riktigt kalla dagar minskar. Att minska effekttopparna är därför en klimatvinst och ekonomisk vinst som gynnar båda parter.

 

Klimatdialogen – ett tillägg till Prisdialogen

 

Genom tillägget Klimatdialogen kan fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen utöka dialogen med kunder och andra aktörer för att diskutera lokala klimat- och miljöfrågor. Något som både Claes-Bore och Katja ställer sig positiva till, då det idag saknas ett naturligt forum för dessa frågor.

- Vi behöver tänka globalt och agera lokalt. Att förbränna restavfall är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på energi. Jag gillar det cirkulära tänket, säger Claes-Bore.

Han berättar att miljöengagemanget varierar mellan föreningarna, men att miljöinvesteringar ofta skapar ringar på vattnet. Investerar en förening på solceller kommer ofta frågor om solcellsinvestering från en annan förening. I föreningarna görs både små och stora förändringar för att minska sitt klimatavtryck. Så visst finns det engagemang och en vilja att göra rätt.

- Sen behöver inte miljötänket gå till överdrift, men alla kan göra något. Jag försöker styra upp tonåringarna hemma att sortera rätt, jag kör laddhybrid och försöker göra smarta val. En gång tog jag med mig egna sugrör i metall på en resa till Malmö. Men det var nog mer för att jag inte gillar pappsugrören som gäller nu, skrattar Claes-Bore.

 

Läs mer om Prisdialogen

Start för ångblåsning av Lidköping Energis nya panna

Start för ångblåsning av Lidköping Energis nya panna 27 oktober.

 

Lidköping Energi tar nu ännu ett steg framåt i driftsättningen av den nya pannan som ersätter två äldre uttjänta pannor. Som ett led i driftsättningen kommer pann- och rörsystemet blåsas rent, så kallad ångblåsning. Ångblåsningen kommer ge upphov till en del väsen i centrala Lidköping och väntas pågå i cirka en vecka med start 27 oktober.
– Vi blåser rent systemet för att vara på den säkra sidan att det inte finns några orenheter i rören från exempelvis svetsarbeten, säger Bengt-Olof Andersson, projektansvarig Lidköping Energi.

 

 

Tillfälligt höga ljud

 

Ångblåsning innebär att ånga med högt tryck blåses genom rören i pann- och rörsystemet. Efter varje ångblåsning kyls rörledningarna ned för att sedan värmas upp igen vid nästa ångblåsning. Vid temperaturskillnaderna lossnar orenheter i rören och blåses bort med hjälp av det höga trycket. Ångan släpps sedan ut vilket gör att det kan bli en del oväsen i tätorten och ånga kan ses stiga från värmeverket. Ångan som kommer ut är vanlig vattenånga och helt ofarlig. Ångblåsningen är planerad dagtid mellan klockan 7 och 18 och kan pågå upp mot en vecka med start den 27 oktober.
– Efter ångblåsningen fortsätter intrimning av pannan för att kunna driftsätta den i mitten av november. Lagom till jul förväntas provdriften vara klar och vi kan ta över pannan från vår leverantör Valmet, säger Bengt-Olof.

 

Om investeringen

 

Investeringen i en ny panna var nödvändig för att kunna säkra trygga leveranser, då de gamla pannorna varit med sedan anläggningen togs i drift vintern 1985. Pannan är en så kallad allbränslepanna och kan eldas med både avfall och biobränsle vilket ger en större flexibilitet. En ny turbin för elproduktion kommer att tas i drift i mars 2022 och dubblera företagets elproduktion. Den förväntade elproduktionen beräknas till 45 GWh vilket motsvarar hushållselen till cirka 7 000 hushåll. I projektet ingår även utrustning för effektivare vatten- och rökgasrening vilket minskar bolaget miljöpåverkan. Beräknad driftsättning är den 20 december.

Ytterligare ett år utan anmärkningar i miljörevisionen

Ytterligare ett år utan anmärkningar i miljörevisionen

 

Lidköping Energi får återigen väl godkänt i årets miljörevision och certifieras än en gång enligt ISO 14001:2015.
- Det känns fantastiskt skönt att gå igenom revisionen utan några avvikelser. Det är ett kvitto på att vi arbetar långsiktigt, strukturerat och på rätt sätt med miljöfrågorna i hela företaget, säger Johan Ekblad miljösamordnare Lidköping Energi.

 

 

 Certifiering enligt ISO 14001:2015

 

 RISE (Research Institutes of Sweden) konstaterar efter vårens revisionsperiod att Lidköping Energi återigen uppfyller samtliga krav för att certifieras enligt ISO 14001:2015. RISE konstaterar att organisationens förutsättningar, intressentkrav och processer är identifierade och dokumentationen är välskött och uppdaterad.
Lidköping Energi har den senaste treårsperioden utvecklat och förbättrat sin miljöprestanda inom en rad olika områden bland andra;
- En anläggning för dagvattenrening har tagits i drift vilket innebär att vattnet renas från mikroplaster innan det återanvänds i verksamheten eller renas på tungmetaller innan utsläpp till recipient.
- En utökad vattenrening byggs just nu i samband med investering i ny panna. Den nya vattenreningen kommer ge lägre ammonium- och salthalter i det vatten som lämnar anläggningen samt minskar behovet av köpt stadsvatten då det renade vattnet kan återinföras i pannorna igen.
- Utsläppen av kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx) har minskat med 20 % och kommer med stor sannolikhet minska ytterligare när den nya pannan står klar i slutet av 2021.
- Antalet unika kemikalier har minskat med 40 % de senaste tre åren.

 

Förbättringsarbetet fortsätter

 

Även om ISO-revisionen inte påvisar några brister så finns det alltid möjligheter till ytterligare förbättringar av vårt miljöarbete.
- Tillsammans med RISE har vi identifierat några förbättringsförslag som kan göra oss ännu bättre. Det inspirerar oss i det fortsatta miljöarbetet avslutar Johan.