Klimatbokslut

Utan fjärrvärmen hade världens koldioxidutsläpp varit större

Det kanske låter konstigt men låt oss förklara; När vi återvinner energi från avfall undviks deponi som orsakar stora utsläpp av växthusgaser, samtidigt minskar behovet av fossilproducerad el för att värma upp fastigheter. Dessutom producerar vi lokal el i vår process. Bara under 2023 bidrog det till undvikna koldioxidutsläpp motsvarande 4 700 ton CO2e.

Profu, ett oberoende konsult- och forskningsföretag inom energi- och avfallsområdet hjälper energibolag runt om i Sverige att räkna på den klimatnytta som fjärrvärmen bidrar med tack vare att den finns till. Detta så kallade Klimatbokslut kan du läsa i sin helhet nedan.

Landskapvy. En kulle och granskog i dimma.

Vårt bidrag till undviken klimatpåverkan motsvarar

En månads shopping för

alla invånare i Lidköping

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar

6 miljoner kronor
omräknat i svensk
koldioxidskatt.

Drönarbild på en skogsväg med granar runt om.

Vårt bidrag till undviken klimatpåverkan motsvarar

12 stycken fotbollsplaner

täckta med solcellspaneler

Alla kan göra något - tillsammans gör vi stor skillnad

 
Lidköping Energis nuvarande produktion värmer över 90 procent av Lidköpings alla bostäder och täcker 60 procent av industrins behov.

Vårt klimatbokslut visar vår egen verksamhets miljöpåverkan, men också hur mycket mer utsläpp det hade blivit om vi inte hade funnits. Då hade nämligen motsvarande mängd energi framställts på mindre klimatsmarta sätt. Vår effekt på miljö mäts i form av två olika värden: direkt och indirekt klimatpåverkan. Direkt klimatpåverkan rymmer utsläpp från vår egen verksamhet, medan den indirekta beräknar föroreningarna som undvikits genom lidköpingsbornas användning av fjärrvärme. Själva idén är ju att vi tillsammans gör energi av sorterat brännbart avfall, istället för att det läggs på hög genom deponi.

Nettosumman av utsläppen visar mängden undvikna koldioxidekvivalenter (CO2e), som är ett mått på de växthusgaser som bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. På så sätt bidrar Lidköping Energi och alla våra kunder till en bättre närmiljö och en mer hållbar utveckling i ett betydligt större perspektiv.