Klimatbokslut

Fjärrvärmen reducerar världens koldioxidutsläpp

När vi på Lidköping Energi levererar energi till våra 4 200 kunder är det inte bara ett smidigt sätt att värma upp Lidköping. Genom att återvinna energin i material som annars går till spillo bidrog det bara under 2020 till en reducering av världens koldioxidutsläpp motsvarande 37 300 ton CO2e.
 
Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet, har i en omfattande studie beräknat den klimatnytta som Lidköping Energi bidrar med tack vare att vi finns till. Detta så kallade Klimatbokslut kan du läsa i sin helhet nedan.

Landskapvy. En kulle och granskog i dimma.

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar

Åtta månaders bilkörning för alla Lidköpingsbor.

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar

42 miljoner kronor
omräknat i svensk
koldioxidskatt.

Drönarbild på en skogsväg med granar runt om.

Vår reducering av växthusgasutsläppen motsvarar

Två tur- och returresor med flyg till Berlin
för samtliga kommuninvånare.

Alla kan göra något - tillsammans gör vi stor skillnad

 
Lidköping Energis nuvarande produktion värmer över 90 procent av Lidköpings alla bostäder och täcker 60 procent av industrins behov.

Vårt klimatbokslut visar vår egen verksamhets miljöpåverkan, men också hur mycket mer utsläpp det hade blivit om vi inte hade funnits. Då hade nämligen motsvarande mängd energi framställts på mindre klimatsmarta sätt. Vår effekt på miljö mäts i form av två olika värden: direkt och indirekt klimatpåverkan. Direkt klimatpåverkan rymmer utsläpp från vår egen verksamhet, medan den indirekta beräknar föroreningarna som undvikits genom lidköpingsbornas användning av fjärrvärme. Själva idén är ju att vi tillsammans gör energi av sorterat brännbart avfall, istället för att det läggs på hög genom deponi.

Nettosumman av utsläppen visar mängden undvikna koldioxidekvivalenter (CO2e), som är ett mått på de växthusgaser som bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. På så sätt bidrar Lidköping Energi och alla våra kunder till en bättre närmiljö och en mer hållbar utveckling i ett betydligt större perspektiv.