Prisdialogen 2023

Skakig energimarknad - viktigt med dialog om fjärrvärmepriset

 

Lidköping Energi för just nu dialog med kundrepresentanter inför prisjusteringen 2024. Första samrådet hölls i juni och där deltog Riksbyggen, Fastighetsägarna, AB Bostäder, Lidköpings kommun och Västfastigheter. Ett avslutande möte kommer att hållas i september.

Det nya priset som bolagets styrelse kommer att besluta om under hösten börjar sedan gälla fr.o.m. den 1 januari 2024 och alla våra kunder kommer informeras senast två månader innan. Redan nu vill vi informera om våra utmaningar på en skakig energimarknad.

 

Anläggningar som tar emot avfall för förbränning ser minskade flöden, vad beror det på? Vad får det för konsekvenser för fjärrvärmen?

Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Samtidigt har efterfrågan på returträ och övriga avfall ökat i flera importländer. Marknaderna för bioenergi och avfall påverkar varandra. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagningsavgifterna och det innebär lägre intäkter.

Hur påverkas fjärrvärmen av höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp?

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas i Sverige negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter bör inte belasta fjärrvärmekunderna utan i första hand föras vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Hur påverkar elpriset ?

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta kan i sin tur påverka fjärrvärmepriset då elintäkterna är tänkta att täcka en del av kostnadsökningarna.

Hur kommer fjärrvärmepriset se ut framöver?

Ambitionen är en långsiktig och förutsägbar prisutveckling och enligt bolaget prisändringsmodell ska fjärrvärmepriset vara kostnadsbaserat samt att hänsyn ska tas till konkurrensen på värmemarknaden. Bolaget har i dag inget utdelningskrav till ägarna men en årlig avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga soliditetsmålet på 15%.

Bränslet bidrar till en stor del av kostnaden för fjärrvärmeproduktionen. Men vilka prisförändringar det blir för fjärrvärmen skiljer sig åt från nät till nät eftersom alla har sina egna förutsättningar att utgå ifrån. Man har olika energikällor, olika avtal, olika investeringsbehov och även olika prismodeller. Så det är svårt att rakt av säga hur priserna kommer att förändras till 2024. Men sannolikt ser vi högre höjningar än vanligt på grund av det omvärldsläge som råder.

Vill ni veta mer om Prisdialogen?  - Hör av er till oss.

Läs mer om Prisdialogen