Fjärrvärme och Energiåtervinning

Fjärrvärme och Energiåtervinning

 
Avfall finns och det måste vi förhålla oss till. Så länge det finns ska vi ta hand om det på bästa sätt. För att spara på naturens resurser är det viktigt att så mycket som möjligt av avfallet återanvänds och återvinns. Energiåtervinning är en form av återvinning. Det innebär att det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt i stället kan ge el och fjärrvärme i ett kraftvärme. Det gör vi på Lidköping Energi.

I Europa läggs mycket av avfallet på deponi, det vill säga på soptipp, vilket leder till stora miljöproblem. I Sverige har vi möjlighet att ta hand om en del av det avfallet i våra kraftvärmeverk. På det sättet hjälper vi länder som inte kan ta hand om sitt avfall själva att lösa ett problem. Samtidigt måste de skaffa sig teknik för sopsortering, eftersom det avfall vi tar emot måste vara sorterat på förhand. De kan på så vis själva bli bättre på avfallshantering.

"Varje år deponeras 150 miljoner ton avfall i Europa"

Genom att förbränna bara en liten del gör vi stor klimatnytta.

 
 

Vem får lämna avfall till Lidköping Energi?

 
För att få lämna avfall till Lidköping Energi måste ett avtal finnas. Kommuner som har avtal med oss är t ex Lidköping, Essunga, Vara och Götene. En avgift tas ut per ton mottaget avfall. Storleken på avgiften beror på avfallets beskaffenhet. De vanligaste typerna av avfall är hushålls- och grovavfall. Avfall som lämnas till oss för förbränning får naturligtvis inte innehålla obrännbart eller farligt avfall. Denna typ av avfall lämnas vid någon av miljöstationerna i kommunen eller återvinningscentralen vid Kartåsen.

 

Vilket typ av avfall tas emot och vad innehåller det?

 
Vi tar emot och förbränner främst avfall i kategori A och B. Dvs hushållsavfall och restavfall. Vi blandar avfallet så att våra pannor får precis rätt mix av avfall för att prestera på bästa sätt avseende miljö och effekt. När vi blandat till rätt mix av avfall får vi ut ca 3 MWh energi per ton avfall. Jämförelse: energin i en m3 olja är cirka 10 MWh.

Kategori A

 
Kategori A innehåller hushållsavfall - alltså avfall som uppstår i våra hushåll, t.ex. matrester, blöjor och så vidare. Hushållsavfallet har källsorterats så att obrännbart och farligt avfall tagits bort. Eftersom hushållsavfallet innehåller avfall som kan ruttna är det alltid prioriterat för förbränning framför verksamhetsavfall. Om det behövs sönderdelas först avfallet i vår kvarn.

Kategori B

Kategori B innehåller restavfall från industri och byggnation. Till exempel brännbart industri- och byggavfall, brännfraktioner från sorteringsanläggningar, brännbart grov- och trädgårdsavfall, träavfall, lastpallar och emballage med mera. I de fall avfallet är förkrossat blandas det med kategori A för direkt förbränning. I annat fall sönderdelas det i kvarnar före förbränning. Kategori B kan balas och lagras på vår gård för framtida förbränning.

Kategori C

 
Kategori C innehåller specialavfall som endast tas emot i begränsad omfattning efter överenskommelse. Det kan handla om svårhanterat material som till exempel storsäckar från lantbruket, plastband, slangar, rep, heltäckningsmattor och tyger.

Obrännbart, olämpligt och farligt avfall

 
Obrännbart, olämpligt samt avfall som är klassat som farligt avfall tar vi aldrig emot.

Avfallet vi importerar

 
Avfallet vi importerar och förbränner i vår anläggning regleras och kontrolleras strikt. För att få transportera avfall inom EU krävs tillstånd från respektive lands myndigheter – i Sverige lämnar Naturvårdsverket ut transporttillståndet. Utöver miljöinstanserna ska också tull, länsstyrelse och den kommunala miljönämnden kontaktas. Vi upprättar kravspecifikationer för vad avfallet får innehålla och tar då hänsyn till energiinnehåll, klimat och miljö för att processen i sin helhet ska bli så effektiv och klimatvänlig som möjligt. Vi har en ständig diskussion med våra leverantör angående avfallets kvalitet och påtalar alltid eventuella brister. Vi utför också regelbundna kontroller av det levererade avfallet hos oss på anläggningen.