Nya Allmänna avtalsvillkor träder i kraft 1:a september 2023

Allmänna avtalsvillkor

Den första september börjar reviderade Allmänna avtalsvillkor att gälla. De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med parterna inom Värmemarknadskommittén och villkoren för konsumenter (villaägare) är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Ta del av villkoren här:

Avtalsvillkor Konsument Avtalsvillkor Näringsidkare

 

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

Enskild Konsument (villaägare)

Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)

En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Näringsidkare

Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.

En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.

Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).

Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)