Miljö & Hållbarhet

FJÄRRVÄRME ÄR KLIMATSMART

Hållbarhet är att hushålla med jordens resurser. Vi värnar om miljön och klimatet och strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda. Vi tar tillvara avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas, och gör av det fjärrvärme och el. På så sätt minskar vi andelen avfall som läggs på deponi och minskar därför utsläppen av växthusgaser varje år.

Vi minimerar våra utsläpp till mark, vatten och luft och säkerställer att dessa inte överstiger de tillstånd och krav som myndigheter och vi själva ställer på verksamheten.

Hållbarhet är också att våra kunder känner sig trygga med våra leveranser och att de litar på vår kompetens och samlade erfarenhet. De vet att vi finns nära till hands om något skulle hända och de vet att energin de använder faktiskt gör gott. När våra kunder känner att de kan leva och trivas länge med valet av oss som leverantör blir helheten på riktigt hållbar.

Bild på vektoriserade vågor i ljusgrått. Ikon för certifiering av ISO 14001.

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Ett företag som certifieras enligt ISO 14001 måste sköta sina miljöfrågor på ett ambitiöst och medvetet sätt.

Lidköping Energi har varit certifierade sedan år 2000.

Här kan du ta del av certifieringsbeslutet

Här kan du läsa vår Miljö- och Kvalitetspolicy

Nu slår vi hål på myterna kring avfallsförbränning

 

 

"Att elda sopor är kasst"

 
Vi får ofta höra att det är dåligt att elda sopor och att vi borde byta till biobränsle istället. Men varför eldar vi sopor? Och vad skulle hända om vi inte eldade sopor? Är ett sopberg att föredra?

Alternativet till avfallsförbränning är att lägga allt avfall på en soptipp. Men det är sedan cirka 20 år tillbaka förbjudet i Sverige att lägga organiskt avfall på soptipp.

Svensk avfallshantering bygger på att avfall ska undvikas och om det inte är möjligt, återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Sista utvägen är deponi.

En soptipp läcker metangas vilket ger större klimatpåverkan än koldioxid. Dessutom kan tungmetaller läcka ut i vårt grundvatten och förgifta vår miljö. En kontrollerad förbränning innebär att många miljöfarliga ämnen förstörs. Dessutom kan vi varje år lämna cirka 2 500 ton järn och metall till materialåtervinning.

Vi har tillstånd att årligen förbränna 130 000 ton avfall. Tänkt vilken stort sopberg det blivit om vi inte förbränt det! Förutom att ta hand om avfallet på ett säkert sätt har vi på köpet värmt Lidköpings tätort med fjärrvärme och producerat el till motsvarande hushållsströmmen till 5 000 hushåll. Det tycker vi är klimatsmart!

Visst kan vi ställa om till biobränsle. Men vad händer då med avfallet?

 
 

"De köper utländska sopor"

 
Att vi köper in utländska sopor är något vi ofta får höra. Men stämmer det verkligen? Är det inte så att vi utför en miljötjänst där vi får betalt av andra länder för att ta hand om deras avfall? Och är det inte så att vår konsumtion ger upphov till avfall i andra länder? Bör vi inte då hjälpa till att hand om avfallet?

Inget kunde vara mer fel, vi betalar inte en krona för avfallet som vi importerar. Genom vår miljötjänst tar vi istället betalt för att ta emot andra länders avfall för att förbränna det på ett säkert sätt. Vi betalar inte heller för det svenska avfallet.

I Europa läggs fortfarande mycket av avfallet på deponi, det vill säga soptipp vilket leder till stora miljöproblem. I Sverige har vi möjlighet att ta hand om en liten del av avfallet i våra kraftvärmeverk. En del tycker att varje land själva ska ta hand om sitt avfall. Men sett ur ett globalt perspektiv är det dumt då vi i Sverige har väl utvecklad teknik för att ta hand om de tungmetaller som finns i avfallet. Vi kan även ta tillvara på den energi som uppstår i förbränningen och göra både el och fjärrvärme.

Dessutom ger mycket av det vi köper upphov till avfall och utsläpp i andra länder. Att vi då hjälper till att ta hand om andra länders avfall är därför inte mer än rätt. Eller hur?

 

"De eldar massor av plast"

 
Att vi eldar massor av plast, ja det stämmer. Och plast ger stora utsläpp av koldioxid. Men varför eldar vi så mycket plast? Kan det ha med samhällets konsumtion att göra? Eller hur funkar det egentligen?

Vi är väl medvetna om att vi eldar stora mängder plast. Av våra direkta koldioxidutsläpp kommer cirka 98 % från plast i avfallet. Mängden plast i avfallet behöver därför minskas. Men hur?

Att minska avfallsförbränning är inte lösningen. För att minska mängden utsläpp, måste åtgärder utföras i varje led från det att oljan pumpas upp till att avfallet når Lidköping Energi. Större krav bör ställas på producenterna av plastföremål. Du som konsument har även stor makt, välj bort plasten i så stor utsträckning som möjligt. Tekniken för plaståtervinning går framåt men bara varannan plastförpackning går att återvinna med dagens teknik.

Trots utsläpp av koldioxid minskar vi ändå världens totala utsläpp av koldioxid? Hur fungerar det? Läs mer i stycket nedan.

 

"De sprider massor av gifter"

Stämmer det att vi släpper ut mest koldioxid i Lidköpings kommun? Och är det verkligen så att vi förgiftar Vänern med dioxiner? Och hur är det egentligen med tungmetallerna?

Ja vi är den verksamhet som släpper ut mest koldioxid i Lidköpings kommun. Men det som många inte vet är att vi tack vare vår verksamhet faktiskt ger minskade utsläpp sett till ett systemperspektiv? Vårt senaste klimatbokslut visat att vi besparar klimatet med 37 300 ton CO2e. Hur hänger det ihop?

Grafen längst ner på sidan visar vår egen verksamhets miljöpåverkan genom indirekta och direkta utsläpp, samt hur mycket mer utsläpp det hade blivit om Lidköping Energi inte funnits. Då hade motsvarande energi framställts på mindre klimatsmarta sätt. Ett klimatbokslut tar med all klimatpåverkan från en verksamhet, både undviken och tillförd. Läs gärna vårt klimatbokslut.

Men hur var det med dioxinerna och tungmetallerna?

En positiv sida med avfallsförbränning är att vi förstör eller samlar ihop gifterna som finns i avfallet genom förbränning i hög temperatur och ett avancerat reningssystem. Resterna från reningssystemen tas om hand och deponeras på ett säkert sätt. Vi kontrollerar våra utsläpp till luft och vatten kontinuerligt och har tuffa gränsvärden att förhålla oss till.

Se utsläpp av dioxiner

Avfallsförbränning beskylls ofta för att släppa ut stora mängder dioxin i miljön. Diagrammet ovan visar hur utsläppen har minskat från 1985 då det inte fanns krav på rökgasrening. Vi startade vår verksamhet 1985 och har därför alltid renat våra rökgaser. Vi släpper endast ut 5 % av tillåten mängd dioxin. Det vatten vi släpper ut är på många punkter renare än dricksvatten.

Se våra totala utsläppt till luft och vatten

 

Vårt bidrag till FN:s globala mål

Agenda 2030 med 17 globala mål är den mest ambitiösa agendan för utveckling som världens länder någonsin antagit. Syftet är att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, främja fred samt lösa klimatkrisen.

Lidköping Energi stödjer Agenda 2030 i sin helhet och ser att vi i vår verksamhet kan vara med och bidra till flera av målen. De mål vi anser kunna påverka mest är mål nr 7, 9,11, 12 och 13

 

Mål 7 - Hållbar energi för alla
Målet handlar om att ha tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi, vilket är förutsättningarna för att möta flera av de utmaningar världen står inför, som till exempel fattigdom och klimatförändringar. En stor del av världens utsläpp kommer från energiframställning med användning av fossila bränslen.

Lidköping Energi producerar fjärrvärme, ånga, hetvatten och el genom förbränning av restavfall. Tack vare vår miljötjänst minskar vi behovet av deponi i både Sverige och Europa då en del av vårt bränsle kommer från andra länder. Vi värmer 95 % av alla hushåll i Lidköpings tätort med fjärrvärme vilket gör att behovet av el till uppvärmning är låg. Istället kan elen användas där den gör mer nytta. Dessutom producerar vi vid full produktion ca 55 GWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen v hushållsel för 11 000 villor. Genom att tillföra lokalt producerad el till elnätet hjälper vi även till att minska risken för effektbrist när allt mer elektrifieras.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer, infrastruktur
Målet syftar till att göra våra industrier och infrastrukturer mer inkluderande och hållbara. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Lidköping Energi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan och göra vår process, av framställning av fjärrvärme, ånga, hetvatten och el, effektivare och renare. Vi har nyligen investerat stora pengar i en ny panna som ersätter två äldre pannor. Den nya pannan gör att vi står väl rustade att leva upp till tuffare miljökrav. Vi har även investerat i en ny vattenreningsprocess som minskar behovet av köpt stadsvatten och som renar vårt dagvatten innan de når Vänern.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Målet handlar om att göra städer och samhällen mer inkluderande, trygga och robusta och innefattar bl.a. stads- och samhällsplanering, hållbart byggande, infrastruktur, transporter och återvinning. Ett viktigt delmål är att minska städernas negativa miljöpåverkan med fokus på luftkvalitet och hantering av avfall.

Lidköping Energi bidrar till målet genom att erbjuda en miljötjänst där avfall tas om hand och förbränns genom en kontrollerad process och där de gifter som inte förstörs i förbränningen tas om hand och deponeras på säkert sätt. Vi minskar behovet av deponi och därigenom förhindrar att gifter sprids i luft och mark. Vår kontrollerade hantering av avfallet gör att tex plastavfall inte sprids till våra sjöar och hav. Våra arbetsfordon drivs av förnybart bränsle för att inte använda fossil bränsle i onödan. Genom att våra kunder inte behöver producera egen värme så minskar utsläpp från vedeldning, vilket annars försämrat luftkvalitén i staden.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Målet innebär en omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Jordens råvaror är inte oändliga utan måste nyttjas ansvarsfullt.

Lidköping Energi bidrar till målet genom att i första hand välja avfall eller returträ som bränsle i produktionen. Endast i nödfall används fossilolja i förbränningen. Vi renar vårt processvatten för att inte behöva använda stadsvatten och arbetar ständigt med att minska mängden kemikalier i processen. Vi nyttjar även spillvärme från industrin till att leverera fjärrvärme till våra kunder. Ett delmål är att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar vilket vi lyfter i vår kundkommunikation. Vi engagerar oss också i forskning kring återanvändning av energiaskor. Vår verksamhet gör också att drygt 2000 ton metaller kan materialåtervinnas varje år från avfallet vi förbränner.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Målet handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Lidköping Energis klimatbokslut visar att vi tillsammans med våra kunder årligen bidrar till att minska klimatpåverkan. 2020 var siffran 37 300 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar utsläppen för om alla Lidköpingsbor skulle flyga tur och retur till Berlin. Genom att våra kunder valt fjärrvärme ersätts andra alternativ som påverkar klimatet mer negativt. Genom att förbränna avfall förhindrar vi klimatpåverkande utsläpp av metan från deponier. Läs vårt klimatbokslut här.