Fjärrvärmepriser i Lidköping 2024

I dagarna har vi brevledes informerat våra kunder om nya  fjärrvärmepriser för 2024 . Inför justeringen har dialog förts med kundrepresentanter genom Prisdialogen.

Vi jobbar ständigt med att effektivisera verksamheten för att kunna hålla ett stabilt pris till våra kunder men på grund av omvärldsförändringar har kostnaden för att producera fjärrvärme ökat kraftigt. Därför kommer fjärrvärmepriset och justeras med 12% nästkommande år. Lidköping Energi har som många andra påverkats av skenande priser, höjda räntor och vikande konjunktur. Nedan följer en sammanställning av de faktorer som främst drar upp fjärrvärmepriset.

Minskade flöden av avfall

I våra pannor används främst avfall som bränsle och avfallsmängderna minskar vid sämre ekonomi, dels för att konsumtionen går ned, dels för att byggandet avtar. Avfallslämnarna betalar för att avfallet ska tas om hand (så kallade mottagningsavgifter), vid mindre mängder avfall som behöver tas om hand sjunker mottagnings avgifterna och det innebär lägre intäkter.

Höga priser på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för koldioxidutsläpp

Sverige är ett av endast tre länder i EU som inkluderar avfallsförbränningsanläggningarna i utsläppshandelssystemet. Problemet är att koldioxidutsläppen kommer från plast som är kvar i avfallet, som anläggningarna inte har någon rådighet över men ändå behöver betala för. Eftersom priserna på utsläppsrätter gått upp kraftigt i takt med omställningen i Europa påverkas anläggningarna som omfattas negativt av detta. Ökade kostnader för utsläppsrätter förs vidare till avfallslämnarna (alla som skapar avfall) i så stor utsträckning som möjligt.

Elpriset

Lidköping energi har två turbiner som beräknas producera ca 50 GWh el per år som säljs på spotmarknaden. Hur elpriset kommer att utvecklas är mycket osäkert och därmed bolagets intäkter från elförsäljningen. Detta i sin tur påverkar fjärrvärmepriset då elintäkterna täcker en del av kostnadsökningarna.

 

Priser 2024 Företag Priser 2024 Privat

 

Du har enligt Fjärrvärme- lagen (2008:263) rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.