Ny dagvattenrening minskar spridningen av mikroplast

Ny dagvattenrening minskar spridningen av mikroplast

 

I slutet av 2019 kom det positiva beskedet att Lidköping Energi har beviljats bidrag på 4,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Tack vare bidraget kan nu upp till 99 % av mikroplasterna i dagvattnet renas innan det till sist når Vänern.
- Vi är mycket nöjda med resultatet av projektet och att kunna bidra till att färre mikroplaster når våra vattendrag, säger Johan Ekblad, Miljösamordnare Lidköping Energi.

 

 

Mikroplast i dagvatten

 

I november 2019 kom det positiva beskedet att Lidköping Energi beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att minska spridningen av mikroplaster som förekommer i dagvattnet och därmed minska dagvattnets negativa effekter på vattenmiljön. Mikroplaster är ett samlingsnamn på plastfragment upp till fem millimeter. Mikroplast kan från början vara tillverkade som små partiklar men de kan även bildas vid slitage av däck eller nedbrytning av plastskräp. Mikroplast misstänks kunna påverka vattenlevande organismer negativt på flera olika sätt. De största utsläppen av mikroplaster sprids till hav och vatten via dagvattensystem. För att minska utsläppen av mikroplaster till vattenmiljön fanns möjligheten att söka statligt stöd genom Naturvårdsverket för bidrag till avancerad reningsteknik i dagvattenledningar och avloppsreningsverk. 2019 delades 25 miljoner ut till företag och organisationer för olika typer av dagvattenåtgärder varav Lidköping Energi var en av dessa.

 

Rening i flera steg

 

De befintliga dagvattensystemen har upprustats samt kopplats samman för att leda allt dagvatten till en gemensam reningsanläggning. I detta första reningssteg renas vattnet från plast och andra partiklar genom sedimentering. Det vill säga att vissa partiklar flyter upp till ytan och vissa sjunker till botten. Resultatet visar att reningsanläggningen är mycket effektiv och minskar förekomsten av mikroplaster med upp till 99 %. I dagvatten förekommer även tungmetaller så som bly, koppar, zink med flera. För att rena dagvattnet från tungmetaller renas vattnet ytterligare en gång genom att först passera en utjämningstank och sedan vidare till ett internt reningsverk där det renas med flockning och fällning. Det innebär att föroreningarna med hjälpa av kemikalier klumpas ihop till större partiklar och faller till botten. Steg två i reningsprocessen befinner sig fortfarande i uppstartsfasen varför det inte finns något resultat än att visa avseende reningen av tungmetaller i dagvattnet.
- Det ställs tydliga krav på hur mycket tungmetaller vattnet som lämnar vår vattenreningsanläggning får innehålla. Därför känns det tryggt att även kunna rena dagvattnet i samma process, säger Johan.

 

Kunskapsspridning

 

En förhoppning finns att projektet ska kunna ge inspiration och information till andra företag och organisationer som står inför liknande utmaningar.
- Förhoppningsvis kan vi snart ta emot besök och då visa upp hela anläggningen och dessutom få berätta mer om de miljö- och samhällstjänster Lidköping Energi erbjuder, avslutar Johan.