Fjärrvärme i kombination med solel

Miljöbild. Solnedgång med en man står i förgrunden.

Fjärrvärme och solel, en oslagbar kombination!

Sveriges och världens energiförsörjning genomgår en omställning till förnybart. Det tycker vi är bra. I den omställningen har solen en speciell betydelse som energikälla. Vattenkraft, bioenergi och vindkraft är varianter på solenergi, och utgör redan en stor del av energiförsörjningen i Sverige. Att kombinera el från solen med värme från fjärrvärme utnyttjar solenergin till fullo, samtidigt som miljönyttan blir stor. 

Så fungerar solel

1. Solens strålar träffar ditt hus (ca. 1700 timmar per år i vår del av Sverige)

2. Solpaneler producerar el (för att hitta optimal placering på din fastighet kan du använda Lidköping kommuns solkarta)

3. Växelriktaren omvandlar den producerade elen till från likström till 230 V växelström

4. Elen överförs till elcentralen och ut i huset

5. Den el du inte använder kan du sälja till nätägaren

Tekniken

Solceller består av ett halvledarmaterial, ofta kisel. När solstrålar träffar solcellen uppkommer en spänning. Fram- och baksidan kopplas samman med en ledning och där skapas ström. I en solpanel seriekopplas flera solceller för att få en tillräckligt hög spänning. Solcellerna producerar likström. För att användas i våra hem och byggnader måste elen omvandlas till växelström. Det görs i en växelriktare som kopplas till fastighetens elnät. 

En solpanel består av följande komponenter, i skikt:

Härdat glas

Övre metallkontakt

Dopad kiselplatta - negativt laddad

Dopad kiselplatta - positivt laddad

Undre metallkontakt - seriekopplar solceller för att öka spänningen  

Verkningsgrad

 Solceller förbättras och utvecklas hela tiden. De senaste åren har verkningsgraden blivit högre och priset lägre. I takt med att fler solcellsanläggningar installeras kommer produktionen bli mer effektiv och hållbar. Idag har de bästa solcellerna ca 20 procents verkningsgrad.

En villaanläggning har normalt en kapacitet på 1-10 kW. Enkla siffror att räkna med är att en anläggning på 1 kW ger 800-1100 kWh el på ett år, tar upp 6-7 m² yta och kostar 10 000-20 000 kronor. En villaanläggning på 4 kW blir därmed runt 28 m², producerar ca 3800 kWh/år och kostar ungefär 10 000-20 000 kr/kW att installera. Kostnaden blir mindre vid investeringsstöd eller ROT-avdrag för installationen.

 Mer information om solel hittar du på Lidköping kommuns informationssida.

Bild på solceller.

Fjärrvärme och solel är en klimatsmart kombination i Lidköping

Ökad produktion av förnybar el

Vårt kraftvärmeverk omvandlar avfall till värme och el - vi tar tillvara en resurs som annars inte kommer till nytta. Samtidigt ser vår effektiva rening till att utsläppen av stoft och partiklar är försumbara. Kraftvärmen är inte beroende av väder och vind och spelar därför en betydande roll i att skapa en effektbalans i elnätet vid sidan av vattenkraft och kärnkraft.

Stor klimatnytta med fjärrvärme och solel

Byggnader med installerade solceller som täcker elbehovet och som värms med fjärrvärme är klimatsmarta. Elen som produceras är koldioxidfri och ersätter annan mindre klimatsmart el. Solel och fjärrvärme ger alltså dubbel klimatnytta.

Minskat behov av marginalel

Elen vi producerar i kraftvärmeverket i Lidköping matas ut på elnätet. Där ersätter den annan el med större miljöbelastning, så kallad marginalel. När vi ökar produktionen av förnybar el minskar samtidigt produktionen av fossil el. En fjärrvärmekund bidrar alltså, bara genom att använda fjärrvärmen, till att minska utsläppen av växthusgaser från elproduktion. Solel och fjärrvärme bidrar till att förnybar elproduktion tillkommer. Det går inte att uppnå genom att exempelvis köpa miljömärkt el, eftersom den baseras på redan existerande elproduktion.