Abonnerad effekt

Abonnerad effekt

 
Varje höst får du som kund ett brev som anger din abonnerade effekt och gällande prislista för kommande kalenderår. Här har vi samlat information och vanliga frågor kring den abonnerade effekten. Hittar du inte svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss.
 
I filmen nedan förklarar vi vad abonnerad effekt är och hur du gör för att påverka den samt varför vi tillämpar effekttaxa.

Vad är abonnerad effekt?

 
Enkelt förklarat - din fastighets maxuttag av energi.

Ju större behov din fastighet har, desto mer kräver den från fjärrvärme-systemet. Detta kallas abonnerad effekt och kan jämföras med säkringsstorlek på el. Din fastighets maxbehov räknas om en gång per år och baseras på förbrukningen de två senaste åren under perioden december – februari. Din effektavgift minskas om du minskar användningen av energi under dessa månader. Så det som kan ses ut som en fast avgift på fakturan går att påverka genom att använda mindre fjärrvärme.

 

Hur räknas min abonnerade effekt ut?

 
Den abonnerade effekten bestäms för varje fastighet genom att den totala energiförbrukningen i kWh under tremånadersperioden december – februari normalårskorrigeras med SMHI:s officiella normalgraddagar för Lidköping och därefter divideras med kategorital 900.

Att förbrukningen normalårskorrigeras innebär att förbrukningen skrivs ner ett kallt år och att förbrukningen skrivs upp ett varmt år. ätningen görs varje år och den abonnerade effekten är ett medel av de två senaste mätperioderna.

Ett räkneexempel: En villa förbrukar under december–februari 2019-2020 totalt 10 000 kWh. Perioden var 10 % kallare än normalt och därför räknas förbrukningen om till normal förbrukning (med SMHI:s officiella temperaturstatistik för Lidköping) till 9 000 kWh. Därefter divideras 9 000 kWh med kategorital 900* varvid den abonnerade effekten 10 kW erhålls.
December- februari 2020-2021 fick samma fastighet effekten 11 kW. Medelvärdet blir då 10,5 kW, som blir fastighetens abonnerade effekt kommande kalenderår.

*Anledningen till att förbrukningen divideras med just 900 är att det ger en rimlig storlek på fastighetens abonnerade effekt. 900 motsvarar antalet teoretiska timmar din fastighet går med full effekt under perioden december-februari. Man hade även kunnat dividera med verkligt antal timmar under perioden (2 160) och justerat effektpriset därefter. Den abonnerade effekten hade dock inte alls överensstämt med villans verkliga effektbehov och värmeväxlarens märkeffekt.

 

Varför görs mätningen under de kallaste månaderna?

 
Den abonnerade effekten kan liknas vid elnätsavgiften – den ska motsvara hur stor del av nätets och vår produktions kapacitet din fastighet abonnerar på. För att få reda på det måste vi se till fastighetens maximala behov – vilket infaller under de kalla månaderna, när energibehovet är som störst. Effektavgiften har också ett syfte i att jämna ut debiteringen under året, och är alltså lika stor under hela kalenderåret.

 

Tar en ny fastighetsägare över den abonnerade effekten?

 
Ja. Effektavgiften avser fastighetens uppmätta effekt och baseras på dess faktiska förbrukning och förutsättningar. Förbrukar den nya ägaren mindre kommer nästa mätning att resultera i en sänkning av den abonnerade effekten.

 

Varför används ett två-årsmedel?

 
Två-årsmedlet används för att jämna ut variationer i den abonnerade effekten och för att undvika stora kostnadsförändringar för kunden. Det är ett önskemål som kommit ur vår kunddialog med representanter från bland andra Villaägarna Skaraborg.

 

Vad kan jag göra för att sänka min abonnerade effekt?

 
Eftersom att mätningen görs under december-februari kan du försöka minska din energiförbrukning under den perioden. Energibesparande åtgärder på fastigheten, appstyrning och ändrade rutiner kan bidra till att minska din förbrukning. Att sänka inomhustemperaturen en grad kan sänka din förbrukning så mycket som fem procent.  Även en översyn av ditt värmesystem kan bidra till en minskad förbrukning.